اجل مشکوک نایب قهرمان کشتی گیتی به هنگام محک

بوسیله گزارش همشهری آنلاین «بندگاز تاس» پیکر آویشن کشتی آزاد مجارستان که مدال نقره امیدها و نوجوانان اروپا را نیز در کارنامه ورزشی خویشتن داشت، در لمحه تمرینات خارج از ساختمانی به همراه غصه تیمی های خود جابجایی.

علت پا بر جا اجل این کشتی گیر بالغ هنوز مشخص نشده اما پزشکان تو معاینات نخستین بوسیله نارسایی قلبی اشاره کرده اند.

تاس آخرین وعده در رقابت های قهرمانی امیدهای جهان۲۰۱۹ و رقابت های قهرمانی بزرگسالان اروپا ۲۰۲۰ برای مجارستان به راسته رفت اما از رسیدن به علامت بازماند.